Matematică

Întrebare

fie functia f:R-R , f(x)=(a-1)x+3a+1
a) Aflati a apartine lui R pentru care graficul functiei contine punctul punctul A(a;4)
b)Pentru a=-3 reprezentati grafic functia

1 Raspunde

 • a)A(a,4)∈Gf⇒f(a)=4
                     f(a)=(a-1)*a+3a+1
  Le egalam si obtinem:a²-a+3a+1=4
                                  a²+2a+1=4
                                  (a+1)²=4
                            modul de a+1=2
  De aici vom avea:a+1=-2⇒a=-3
                            a+1=2⇒a=1
  S:a∈{-3,1}
  b)a=-3⇒f(x)=-4x-8
  luam f(-2)=0⇒A(-2,0)
          f(-1)=-4⇒B(-1,-4)