Matematică

Pergunta

A 1. Fie mulţimile A, B si C reprezentate cu ajutorul diagramelor (fig. A) Enumerati elementele mulțimilor 4, B și C. B) Enumerati elementele mulțimilor: M = {x|xe 4 sau xe B}; M = {x|xe size B: Ms = {x|rs 4 sixẼ B}; M = {xx< B sauis CP; Ms = {x|xe B siic CP; M% = {x|xs 4 six< B ​.

0 Resposta

Você pode estar interessado